20 september 2016

Het onderzoek: Veltwerk biedt een referentiekader

Reijer van Wegen

Een analyse van de kwaliteit en kosten van ICT

De VO-instellingen in Nederland bevinden zich in een speelveld dat in beweging is. Een deel van die beweging wordt veroorzaakt door de opmars van digitale middelen en mogelijkheden.

In de laatste jaren is het aantal het aantal ICT-systemen en toepassingen binnen de schoolmuren fors toegenomen. Vooral de integratie, ontsluiting en uitwisseling van informatie tussen de verschillende systemen wordt van steeds groter belang. Ouders, leerlingen en medewerkers verwachten meer en meer dat ze altijd, overal en op eenvoudige manier toegang tot -de voor hen relevante- informatie hebben.

Door de stijgende complexiteit wordt het voor veel onderwijsinstellingen ook steeds lastiger om kosteneffectief en met voldoende kwaliteit de benodigde ICT-voorzieningen te bieden.

Het onderzoek  – Veltwerk biedt een referentiekader

Veltwerk helpt onderwijsinstellingen om deze complexiteit onder controle te brengen.  Dit wordt gedaan door niet alleen maar te kijken naar de stand van zaken rondom de techniek, maar juist ook naar de manier waarop de inzet van die techniek is georganiseerd en geregisseerd en hoe die techniek wordt ingezet in het onderwijs.

Elk jaar wordt hiervoor een fors aantal onderwijsinstellingen door Veltwerk onderzocht. In dat onderzoek wordt beschreven van welke techniek de school gebruikt maakt, hoe de organisatie en formatie eromheen is vormgegeven en wordt met een genormaliseerd model in detail beschreven wat de omvang is van de alle kosten van ICT. De kosten van ICT worden uitgedrukt in een prijs per leerling per jaar zodat het mogelijk wordt scholen met elkaar te vergelijken.

Het onderzoek naar ‘kwaliteit en kosten van ICT’ biedt een waardevol inzicht in welke aanpak, organisatie en techniek werkt in welke context én: wat een kostenniveau is dat daarbij hoort.

Advies op maat

Op basis van de analyse van kwaliteit en kosten van ICT wordt een gericht advies opgesteld. Daarbij worden voorname risico’s en verbeterpunten beschreven en wordt de school –ook in financiële zin- vergeleken met andere representatieve instellingen.  De resultaten worden aan de school gepresenteerd en in rapportvorm aan de school opgeleverd.